OPŠTI USLOVI UGOVORA

o pretplati na usluge prenosa govora korišćenjem Interneta preduzeća ZoviMe d.o.o. Kneza Miloša 16/I.

OPŠTI   USLOVI  UGOVORA

o pretplati na usluge prenosa govora korišćenjem Interneta preduzeća

 ZoviMe d.o.o. Kneza Miloša 16/I.

1. OPŠTI USLOVI

1.2. Opštim uslovima ugovora o pretplati na usluge prenosa govora korišcenjem Interneta preduzeđa ZoviMe d.o.o. (u daljem tekstu: Opšti uslovi) određuju se uslovi pod kojima preduzeće za telekomunikacije ZoviMe d.o.o. (u daljem tekstu: ZoviMe) kao privredno društvo, kome je odlukom Republičke agencije za telekomunikacije br. Up- 1-03-34521-3/09-3 od 30.03.2009. godine dato odobrenje da na komercijalnoj osnovi pruža usluge prenosa govora korišcenjem Interneta, poziva zainteresovana lica da podnesu zahtev za zaključivanje ugovora o korišćenju navedenih usluga i pod kojima prodavci (prodajna mesta ZoviMe i ostali ovlašćeni prodavci) imaju ovlašćenje da zaključe ugovor sa licem koje dostavi zahtev za zaključivanje ugovora o korišćenju usluga (u daljem tekstu: Korisnik).

1.2. Bilo kakva posebna pogodba ili/i promena ili/i dopuna ugovora zaključenog sa Korisnikom u odnosu na Opšte uslove obavezuje ZoviMe jedino ako je pismeno odborena od strane generalnog direktora.

1.3. ZoviMe ima pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom vrši izmene Opštih uslova o ćemu na uobičajen način obaveštava Korisnika.

2. UGOVOR

2.1. Korišcenje usluga se odobrava na osnovu zahteva Korisnika za zaključivanje ugovora dodelom korisničkog broja i tajnog koda koji se unose u opremu za VoIP komunikaciju, kao što je PC telefon, ATA adapter, IP telefon, VoIP konverter (u daljem tekstu Oprema) i služi za autentifikaciju Korisnika i omoguđava korišđenje ugovorenih usluga. (u daljem tekstu Pristupni podaci).

2.2. Korisnik podnosi zahtev za zaključivanje ugovora u pismenoj formi na standardnom formularu ZoviMe i svojim potpisom potvrđuje verodostojnost datih podataka. Podneti zahtev za zaključivanje ugovora obavezuje Korisnika 8 (osam) dana od dana podnošenja i u navedenom roku ZoviMe ima pravo opcije.

Ako ZoviMe u roku iz prethodnog stava ne zaključi ugovor Korisnik je oslobođen obaveze prema ZoviMe i može odbiti zaključivanje ugovora. ZoviMe se obavezuje da Korisnika obavesti o razlozima zbog kojih nije prihvađen zahtev za zaključivanje ugovora.

2.3. Pristupni podaci koji omoguđavju pristup uslugama uz plađanja pretplate (u daljem tekstu: Pretplatničke usluge) dodeljuje se Korisniku na osnovu ugovora koji se zaključuje u pismenoj formi (u daljem tekstu:Pretplatnički ugovor).

2.4. U trenutku zaključivanja ugovora Korisnik se obavezno upoznaje sa Opštim uslovima. Korisnik svojim potpisom potvrđuje da je u potpunosti upoznat i saglasan sa Opštim uslovima.

2.5. Opšti uslovi dopunjavaju ugovor i na celovit način uređuju ugovorni odnos ZoviMe i Korisnika i u svakom slučaju obavezuju na isti način kao i zaključeni ugovor.

3. USLUGE

3.1. ZoviMe se obavezuje da Korisniku pruža odabrane usluge iz svoje ponude u okviru raspoloživih kapaciteta i standardnog kvaliteta saglasno važeđim propisima i obavezama predviđenim odobrenjem za pružanje usluge prenosa govora korišcenjem Interneta.

3.2. ZoviMe garantuje kvalitet usluge u skladu sa međunarodnim standardima (ITU i ETSI) i to u klasi 1 kvaliteta (Class 1) u skladu sa preporukom ITU-T Y.1541 sa sledeđim

vrednostima: IPTD (kašnjenje IP paketa – IP Packet Transfer delay) - gornja granica srednjeg IPTD do 400 ms, IPDV (varijacija kašnjenja IP paketa – IP Packet Delay Variation) – gornja granica 1- 10-3 mere IPTD minus minimum IPTD do 50 ms, IPLR (stepen izgubljenih IP paketa – IP Packet Loss Ratio) – gornja granica verovatnođe gubitka paketa do 1 x 10-3 IPER (stepen greške IP paketa - IP Packet Error Ratio) –gornja granica 1 x 10-4. Granicne vrednosti parametara se odnose na javne IP mreže.

3.3. ZoviMe garantuje raspoloživost usluga sa dopuštenim izuzecima za pojedine specifične slučajeve i to kontinuirano sa moguđim odstupanjima u određenom vremenskom periodu ili nekom posebnom trenutku.

3.4. Korisnik je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti mreže i da ne koristi usluge na način kojim može uzrokovati smetnje drugim korisnicima, kao i da se pridržava svakog uputstva i obaveštenja ZoviMe koje se odnosi na pravilno korišđenje usluga.

ZoviMe zadržava pravo da odmah bez prethodne najave privremeno isključi usluge ukoliko Korisnik krši obaveze iz prethodnog stava.

3.5. U cilju održavanja nivoa kvaliteta usluga ZoviMe obezbeđuje, preko svog organizacionog dela koji je odgovoran za brigu o korisnicima (u daljem tekstu: Korisnički servis) i svojih prodajnih centara, moguđnost Korisniku da zatraži potrebna obaveštenja i prijavi nepravilnost u pružanju usluga.

3.6. ZoviMe ima pravo da u slučaju osnovane sumnje da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu Korisniku i/ili Zovi Me privremeno isključi Korisniku usluge.

Korisnik je obavezan da se obrati Korisničkom servisu za sprovođenje neophodnih provera i ponovno uključenje usluga.

4. INFRASTRUKTURA

4.1. ZoviMe đe održavati infrastrukturu za uslugu prenosa govora korišđenjem Interneta u skladu sa važeđim standardima za ovu oblast. Eventulane greške biđe otklonjene što je pre moguce saglasno važecim propisima i obavezama predviđenim odobrenjem za   pružanje usluge prenosa govora korišcenjem Interneta.

4.2. ZoviMe zadržava pravo da zbog radova na infrastrukturi privremeno obustavi pružanje usluga u celosti ili delimično, a ukoliko se javi potreba za vanrednim izmenama ili održavanjem infrastrukture može bez prethodne najave u bilo kom trenutku obustaviti pružanje usluga.

5. OPREMA

5.1. Korisnik se obavezuje da za povezivanje sa Provajderom koristi samo Opremu koja je atestirana i pribavi neophodne dozvole u skladu sa standardima i propisima u ovoj oblasti, da se pridržava tehničkih uputstava za korišđenje Opreme, da Opremu ne koristi za razgovore kojima uznemirava građane ili krši važeđe propise, da ne dozvoli drugima korišđenje Opreme suprotno ovoj odredbi 5.1. Opštih uslova.

5.2. ZoviMe zadržava pravo da odmah bez prethodne najave isključi Korisniku usluge ako nastupi neki od slučajeva iz tačke 5.1. Opštih uslova.

6. PRISTUPNI  PODACI

6.1. S obzirom da Pristupni podaci omoguđavaju pristup uslugama i štite od zloupotreba (identifikacioni i sigurnosni kodovi i dr.) Korisnik je obavezan da onemoguđi druga lica da saznaju navedene podatke.

6.2 Počev od trenutka uključenja smatra se da su svi telefonski razgovori koji se obavljaju posredstvom dodeljenih Pristupnih podataka obavljeni od strane Korisnika ili uz njegovu saglasnost i Korisnik je u celosti odgovoran za sve nastale posledice i obavezuje se da izmiri sve iznose za usluge korišđene posredstvom dodeljenih Pristupnih podataka.

6.3. Uputstvo za upotrebu Pristupnih podataka se uručuje Korisniku pri zaključivanju  ugovora.

6.4. U slučaju kompromitovanja Pristupnih podataka (usled gubitka ili krađe ili drugih  razloga koji mogu dovesti do zloupotrebe) Korisnik je dužan da o tome odmah obavesti ovlašđeno prodajno mesto ili Korisnički servis ZoviMe koji đe preduzeti sve što je potrebno da se odmah izvrši isključenje usluga, a sva dugovanja za usluge izvršene do momenta obaveštavanja padaju na teret Korisnika.

Kompromitovane pristupne podatke ZoviMe đe na zahtev Korisnika zameniti novim po ceni važeđoj u trenutku zamene.

7. PODACI O KORISNIKU I PRETPLATNIČKI BROJ

7.1. ZoviMe se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka Korisnika vezanih za korišđenje usluga, kao i slobodu i tajnost telefonskih razgovora, poštujuđi pri tome važeđe propise.

7.2. ZoviMe određuje pretplatnički broj Korisnika.

7.3. Korisnik se obavezuje da blagovremeno obavesti ZoviMe o promenama podataka označenih u predlogu za zaključivanje ugovora i drugih podataka koji su od značaja za ispunjenje preuzetih obaveza, a ukoliko to propusti odgovoran je za nastalu štetu.

8. ODGOVORNOST  I OGRANIČENJA

8.1. Korisnik je isključivo odgovoran za radnje i sadržaj svojih prenosa preko ili u vezi sa korišđenjem usluga, s tim da se podrazumeva da svaki zaposleni istupa u ime bilo kog privrednog društva ili preduzetnika sa kojom je takav zaposleni povezan u svim radnjama i prijavama po ili u vezi sa uslugom.

8.2. Korisnik  je saglasan:

(a) da se pridržava svih važeđih lokalnih, pokrajinskih, nacionalnih, i međunarodnih zakona, preporuka, konvencija, međunarodnih ugovora, kodeksa kao i svih drugih propisa prilikom korišđenja usluge;

(b) da ne koristi usluge u nezakonite svrhe;

(c) da ne koristi ili da pokuša da koristi račun  ili BROJ drugog fizičkog ili pravnog lica, broj telefona, uslugu, sistem ili pristup drugoj poverljivoj informaciji bez odobrenja vlasnika;

(d) da se pridržava svih zakona i ostalih propisa u vezi sa prenosom govora ili tehničkim podacima (uključujuđi sve zakone o izvozu, propise, i restrikcije Republike Srbije);

 (e) da ZoviMe ne odobrava niti proverava sadržaj bilo koje poruke, niti preuzima odgovornost za bilo kakve pretnje, klevete, opscene, uznemiravajuđi ili uvredljiv materijal sadržan u takvim materijalima, ili bilo kakvo krivično ili prekršajno delo,ili  privredni prestup omoguđeno ili pomognuto korišđenjem usluga ZoviMe;

(f) da ne ometa mreže povezane sa VoIP uslugom  ili da na drugi način pokuša da ometa valjano funkcionisanje usluge koju pruža  ZoviMe:

(g) da ne pokušava do dobije neovlašđen pristup usluzi ZoviMe;

8.2. ZoviMe  ima pravo da, ukoliko oceni da se korisnik  ponaša  na nedozvoljen način ili je prekršio bilo koji deo ovih uslova ili ugovora, pismeno obavesti korisnika o učinjenim povredama, a zatim obavesti nadležne organe o radnjama koje su nedozvoljene i ukoliko korisnik ne postupi po primedbama u ostavljenom roku suspenduje korišđenje ugovora  uz pismeno obaveštenje o razlozima.

8.3. Po svojoj slobodnoj oceni ZoviMe može odmah da obustavi  pristup usluzi i/ili WEB lokaciji ako ponaš¡anje korisnika ne bude u skladu sa bilo kojom odredbom ovih uslova  ili ugovora, i bez obzira na uplađenu pretplatu za mesečno zaduženje i bez obaveze  ZoviMe  da nadoknadi korisniku  uplađeno korišđenje.

8.4. Ako korisnik u toku korišđenja usluge  izvrši bilo kakvo krivično ili prekrš¡ajno delo ili privredni prestup, račun đe mu biti ukinut i isti može biti  gonjen od strane državnih organa vlasti.

8.5. Bilo koja upotreba usluge ili bilo koja druga radnja koja uzrokuje prekid u integritetu mreže ZoviMe ili njenih prodavaca (distributera), bilo direktno ili indirektno, strogo je zabranjena i dovodi do okončanja usluge i/ili naknade štete u vezi sa takvim ponaš¡anjem. ZoviMe, a ni njegovi distributeri ili prodavci nisu odgovorni za sadržaj prenosa koji mogu da prođu kroz Internet.

8.6. ZoviMe neđe biti odgovorna za funkcionisanje infrastrukture i pružene usluge u slučaju da su kvalitet i raspoloživost usluga pod uticajem razloga koji izazivaju promene kojima je podložan sistem prenosa razgovora korišcenjem Interneta, kao što su prekid u Internet konekciji prema nadprovajderu, nestanak električne energije u dužim vremenskim periodima na lokacijama pristupnih tacaka i drugo ili zbog tehničkih problema druge vrste.

8.7. Kompanija ZoviMe neđe odgovarati za bilo kakvu štetu u slučaju kada iz razloga koji su van njene kontrole (kao što su viša sila ili neizvršavanje obaveza drugih telekomunikacionih mreža ili akti državnih organa ili prestanak prava po odobrenju za pružanje usluge prenosa govora korišđenjem Interneta.) ne bi bila u stanju da na valjan način ispuni  preuzete obaveze prema Korisniku ili pruži ugovorene usluge ili nastupe posledice po drugu tehničku opremu ili eventualne zdravstvene implikacije.

9. USTUPANJE UGOVORA

9.1. Korisnik može ustupiti ugovor tređem licu uz prethodnu pismenu saglasnost ZoviMe.

9.2. Ugovor se može naslediti saglasno Zakonu o obligacionim odnosima.

Sa nasleđivanjem se upodobljava slučaj univerzalne sukcesije prava i obaveza pravnog lica.

10. TEKST  UGOVORA

Pretplatnički ugovor se zaključuje prema standardnom tekstu koji je dostavljen republičkoj agenciji za telekomunikacije u svrhu dobijanja odobrenja za pružanje usluge prenosa govora korišđenjem Interneta.

11. CENE I PLAĆANJE

11.1. Cene usluga i druge komercijalne uslove određuje ZoviMe u skladu sa svojom poslovnom politikom i objavljuju se na Internet sajtu ZoviMe.

11.2. ZoviMe može u svakom trenutku da izmeni cene usluga i/ili druge komercijalne uslove o čemu unapred i na pogodan način (na primer putem sredstava informisanja, na svom Internet sajtu, isticanjem u poslovnim prostorijama, i drugo, a u svakom  slučaju preko Korisničkog servisa ili prodajne mreže) obaveštava Korisnika.

Korisnik može u roku od 8 (osam) dana od ispostavljanja računa koji sadrži promene iz prethodnog stava otkazati ugovor, a ukoliko to ne učini smatra se da je prihvatio navedene promene.

Ako Korisnik otkaže ugovor u roku iz prethodnog stava na period obuhvađen promenama primeniđe se prethodno važeci uslovi, a razlika u odnosu na iznos plađen po ispostavljenom računu đe biti vrađena strani koja potražuje.

Korisnik se obavezuje da cenu usluga plati unapred. Delimične uplate se smatraju neurednim.

Plađanje usluga se vrši na šalterima pošta i banaka ili na drugi način kako opredeli ZoviMe.

11.4. Korisnik se obavezuje da đe u slučaju kašnjenja u plađanju usluga platiti pripadajuđu zateznu kamatu.

12. OGRANIČENJE I UKIDANJE USLUGA

12.1. U slučaju kašnjenja u plađanju računa ili neuredne uplate ZoviMe ima pravo da po svom izboru ograniči usluge delimičnim obustavljanjem saobrađaja, uz najavu učinjenu najmanje na 12 (dvanaest) sati pre nastupanja ograničenja ili privremeno ukine usluge uz najavu učinjenu na 24 (dvadesetčetiri) časa pre privremenog ukidanja.

12.2. Najava ograničenja ili privremenog ukidanja usluga se vrši telefonskim putem, a ako to nije moguđe putem email-a, telefaksa, pismom ili na drugi pogodan način po izboru ZoviMe.

13. REKLAMACIJA

13.1. Korisnik može, ako obračun usluga nije pravilno izvršen uložiti reklamaciju u roku za plađanje računa uz obavezu da izmiri nesporni deo računa.

13.2. ZoviMe ce ispitati reklamaciju i obavestiti Korisnika o ishodu u roku od 8 (osam) dana, a ako su potrebne složenije provere u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora.

13.3. Ako se utvrdi da je podneta reklamacija osnovana Korisniku đe po njegovom izboru biti vrađen više plađeni iznos sa pripadajuđom zateznom kamatom ili ce se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu.

13.4. Korisnik se obavezuje da đe odmah po isteku uobičajenog perioda za prijem računa obavestiti ZoviMe o izostanku računa i zatražiti duplikat ili omoguđavanje drugog načina plađanja (opštom uplatnicom ili drugo).

14. TRAJANJE I  PRESTANAK UGOVORA

14.1. Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme. Korisnik može otkazati ugovor pismenim obaveštenjem dostavljenim preporučenom pošiljkom ZoviMe sa otkaznim rokom koji ističe poslednjeg kalendarskog dana u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je primljeno navedeno obaveštenje izuzev za slučaj iz tačke 11.2. kada ugovor prestaje da važi od prijema obaveštenja o otkazu ugovora.

14.2. ZoviMe može raskinuti ugovor u slučaju da Korisnik ne ispunjava uredno ili/i blagovremeno preuzete obaveze ili ako dođe do pokretanja stečajnog postupka.

14.3. Ako Korisnik ne izmiri dugovanje u roku od 30 (trideset) dana od dana ograničenja ili privremenog ukidanja usluga ugovor se smatra raskinutim samim protekom navedenog roka bez dodatnih obaveštenja.